ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ภายใต้ชื่อ “ ซุปเปอร์บล๊อก” มีขั้นตอนในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาที่สามารถ ปรับเปลี่ยนสัดส่วน รูปแบบ และ/หรือ ขนาดของผลิตภัณฑ์ได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าของบริษัท
สามารถสั่งสินค้าได้ตามขนาดสัดส่วนความกว้าง ความยาว และ/หรือความหนา เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัย
ทั่วไป โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารที่เป็นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ และ/หรือโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยขนาด
ของสินค้ามีดังนี้

 • บล๊อกก่อผนัง
  ขนาดมาตรฐาน 30 x60 และ 20x60 ซม. ความหนาตั้งแต่ 7.5- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
 • ทับหลังเสริมเหล็กสำเร็จรูป
  ขนาดมาตรฐาน สูง 20 และ 30 ซม. ผลิตความยาวได้ถึง 3.60 ซม. (5.00 ซม.ในโรงงานแห่งที่ 2) ความหนาตั้งแต่ 10- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
 • แผ่นผนังเสริมเหล็กสำเร็จรูป
  ขนาดมาตรฐาน กว้าง 60 ซม. ผลิตความยาวได้ถึง 3.60 ซม. (5.00 ซม.ในโรงงานแห่งที่ 2) ความหนาตั้งแต่ 8- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
 • แผ่นพื้นเสริมเหล็กสำเร็จรูป
  ขนาดมาตรฐาน กว้าง 60 ซม. ผลิตความยาวได้ถึง 3.60 ซม. (5.00 ซม.ในโรงงานแห่งที่ 2) ความหนาตั้งแต่ 12.5- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
 • แผ่นหลังคาเสริมเหล็กสำเร็จรูป
  ขนาดมาตรฐาน กว้าง 60 ซม. ผลิตความยาวได้ถึง 3.60 ซม. (5.00 ซม.ในโรงงานแห่งที่ 2) ความหนาตั้งแต่ 12.5- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1505-2541) เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 เป็นแห่งแรกของผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ ในประเทศไทย